Học kế toán tổng hợp ra làm gì ?

Học kế toán tổng hợp ra trường làm những công việc gì?

Tại bất kỳ một doanh nghiệp nào bộ phận kế toán cũng thường phân cấp ra đó là: Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.

Công việc của kế toán tổng hợp cần phải làm cụ thể như sau:
– Kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cuối mỗi tháng, quý, năm.

Hướng-dẫn-làm-công-việc-của-nhân-viên-kế-toán-tổng-hợp-chi-tiết-
– Kiểm tra, rà soát sự cân đối trên các chỉ tiêu của bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ.
– Kiểm tra sự cân đối của các báo cáo chi tiết so với báo cáo tổng hợp ví dụ như: Kiểm tra giá trị tồn kho của Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho hàng hóa so với dư Nợ tài khoản 156 trên bảng cân đối số phát sinh; giá trị tồn kho của nguyên vật liệu đã khớp với dư Nợ TK 152 trên bảng cân đối số phát sinh hay chưa để điều chỉnh số liệu đúng, kịp thời trước khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

– Kiểm tra kế toán chi tiết đã hạch toán trích khấu hao tài sản cố định đúng theo thông tư 45/2013 về trích tài sản cố định cũng như sự cân đối giữa chỉ tiêu 214 so với giá trị hao mòn lũy kế trên bảng trích khấu hao tài sản cố định.
– Kiểm tra việc hạch toán chi tiết trên TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn và TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn so với Bảng phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng, quý, năm đã khớp số liệu chưa để có hướng xử lý kịp thời trước khi nộp báo cáo tài chính.
– Kiểm tra báo cáo thuế tháng hoặc quý đã đúng chưa và cần kiểm tra dư Nợ trên chỉ tiêu 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ so với chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế có đúng không? Hoặc dư Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp so với chỉ tiêu 40 trên tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý có khớp nhau hay không?
– Kiểm tra hạch toán tình hình nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
– Lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của ban Giám đốc
– Lập báo cáo tài chính thuế hàng năm nộp cho cơ quan thuế.
– Biết phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
– Tham gia trong việc giải trình, quyết toán thuế tại đơn vị
– Biết điều chỉnh các nghiệp vụ kinh tế sau khi cơ quan thuế quyết toán xuất toán chi phí và yêu cầu doanh nghiệp nộp phạt các loại thuế.
– Đề ra phương hướng xử lý các tồn đọng của doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán, sổ sách
– Kiểm tra kế toán chi tiết, in đầy đủ sổ sách kế toán tổng hợp chi tiết cũng như các báo cáo khác liên quan tùy thuộc vào mô hình hoạt động của doanh nghiệp đó.
– Lưu trữ hồ sơ theo quy định bản cứng cũng như dữ liệu bản mềm hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.
Trên đây là các công việc của kế toán tổng hợp mà các bạn chuẩn bị học kế toán cần biết về công việc sắp tới.
Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan